Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

SEPA platba

SEPA platba slouží k převodu peněz do zahraničí v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Popis jednotlivých polí

Vyplňte ze vzoru

Pokud máte uloženy vzory plateb, můžete je použít k automatickému vyplnění platebního formuláře.

Z účtu

Zvolte účet, ze kterého chcete platbu uskutečnit. Dostupné jsou všechny účty, pro které je možné tuto obchodní funkci využít.

Na účet

Je potřeba vyplnit číslo účtu příjemce ve správném formátu. Číslo účtu zadejte ve formátu IBAN. Pokud toto číslo neznáte, požádejte příjemce platby o jeho specifikaci.

Jméno a adresa příjemce

V poli jméno a adresa příjemce vyplňte jméno/název a adresu příjemce (v souladu s názvem účtu příjemce vedeného u banky příjemce). Povinné je uvedení jména/názvu příjemce na prvním řádku a státu.

Částka

Převáděná částka může být maximálně 12místná se dvěma desetinnými místy oddělenými čárkou nebo tečkou. Při zadávání částky vás upozorníme, pokud přesáhne aktuální disponibilní zůstatek účtu. Platba může být zpoplatněná dle aktuálního sazebníku, proto je nutné ponechat dostatek prostředků na účtu také na zaplacení poplatků spojených s platbou, aby mohla být uskutečněna. Dále je potřeba vybrat měnu, ve které se má převod uskutečnit. Povolené měny jsou v seznamu.

Splatnost

Splatnost představuje den, kdy mají být odepsány peníze z účtu. Vždy je přednastaven nejbližší možný termín (aktuální nebo následující platný bankovní den). Je možné ale samozřejmě zvolit také jiné datum, než které je automaticky nastaveno. Stačí požadované datum jednoduše zapsat do tohoto pole nebo vybrat den pomocí ikony kalendáře vedle pole.

Datum musí být zadáno ve formátu DD.MM.RRRR (např. 09.12.2008) nebo D.M.RRRR (např. 1.5.2015). Na zadání nesprávného údaje vás upozorníme chybovou hláškou. Pokud datum nebude splňovat povolené parametry, nebude možné příkaz odeslat.

Připomínáme jen, že v den splatnosti je potřeba mít na účtu dostatek peněz, jinak platbu nebudeme moci provést.

Reference

Reference představuje informace o platbě a zobrazí se pouze plátci.

Identifikace

Představuje obdobu variabilního symbolu v tuzemském platebním styku a slouží k identifikaci platby. Zobrazíme ji plátci i příjemci.

Účel platby

Povinný údaj, který představuje informaci o důvodu platby pro příjemce. Doporučujeme uvedení účelu převodu
v jazyce používaném standardně v bankovní praxi, tj. v angličtině.

V případě, že účel převodu nebude vyplněn v angličtině a nebude pro příjemce, zprostředkující banku nebo poskytovatele příjemce srozumitelný, nemůžeme zodpovídat za případné nezpracování tohoto převodu zprostředkujícími bankami a poskytovatelem příjemce ani za případné dodatečné výlohy.

Původní plátce

Zaškrtněte v případě, že potřebujete blíže specifikovat původního plátce, který je odlišný od plátce platby.

Jméno původního plátce

Pole pro vyplnění jména/názvu původního plátce.

Údaje o původním plátci

Doplňující údaje/identifikace původního plátce (např. adresa, IČO, číslo osobního dokladu).

Konečný příjemce

Zaškrtněte v případě, že potřebujete blíže specifikovat konečného příjemce, který je odlišný od příjemce platby.

Jméno konečného příjemce

Pole pro vyplnění jména/názvu konečného příjemce.

Údaje o konečném příjemci

Doplňující údaje o konečném příjemci (například adresa, evidenční/daňové číslo, číslo osobního dokladu).

Potvrzení odeslání platby (tzv. autorizace)

Odeslání platby je nezbytné potvrdit dle vámi zvolené metody. Standardně jsou platby potvrzovány pomocí jednorázového SMS klíče.

Odeslání platby

Po úspěšné autorizaci se na obrazovce zobrazí potvrzení, že jsme váš požadavek pro odeslání platby přijali. Potvrzení si můžete také uložit do počítače volbou „Uložit jako“ nebo vytisknout pomocí volby „Tisk“.

Potvrzení o zpracování vašeho požadavku k odchozí platbě vám také můžeme zaslat prostřednictvím SMS nebo
e-mailu.

Svou platbu si můžete uložit jako vzor

Pokud chcete použít platební údaje i pro pozdější platby, uložte si je jako vzor platby. Jen pozor – takto uložený vzor se ukládá bez data splatnosti. Proto je nezbytné je vždy při použití vzoru doplnit.

Zápatí stránky
Hlavní navigace