Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Trvalá platba

Trvalá platba slouží pro nastavení automaticky prováděných plateb, a to vždy ve stejné výši a v pravidelném intervalu.

Popis jednotlivých polí

Z účtu

Zvolte účet, ze kterého chcete platbu uskutečnit. Dostupné jsou všechny účty, pro které je možné tuto obchodní funkci využít.

Na účet

Zadejte účet, na který chcete platbu odeslat. Číslo účtu příjemce má následující formát: Předčíslí (obsahuje maximálně 6 čísel) a číslo účtu (10 čísel). Některé banky oddělují v číslu účtu poslední 3 číslice pomlčkou (tuto pomlčku však neuvádějte).

Kód banky

Kód banky můžete zadat ručně (systém zkontroluje, zda zadaný kód existuje) nebo jej lze vybrat ze seznamu.

Částka

Převáděná částka může být maximálně 12místná se dvěma desetinnými místy oddělenými čárkou nebo tečkou. Při zadávání částky vás upozorníme, pokud přesáhne aktuální disponibilní zůstatek účtu. Platba může být zpoplatněná dle aktuálního sazebníku, proto je nutné ponechat dostatek prostředků na účtu také na zaplacení poplatků spojených s platbou, aby mohla být uskutečněna.

První platba

Zde určíte den, kdy mají být z vašeho účtu peníze pravidelně odesílány. Automaticky je přednastaven nejbližší možný termín splatnosti (aktuální nebo následující pracovní den).

Datum můžete změnit pomocí ikony kalendáře nebo ho vyplnit ve formátu DD.MM.RRRR (např. 09.12.2008) nebo D.M.RRRR (např. 1.5.2015). Můžete vyplnit i nepracovní den – například splátka každý 20. den v měsíci bude prováděna k tomuto dni. Bude-li však tímto dnem v některém měsíci sobota, neděle nebo svátek (tj. nebankovní den), splátka bude provedena následující pracovní den.

Frekvence

V poli frekvence si můžete zvolit denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční opakování trvalé platby. Po výběru data první platby a frekvence je vedle zobrazena textová informace, jak bude platba prováděna - například „Každý 12. den v měsíci“.

Ukončit platnost

Zde si určíte, kdy má trvalá platba skončit. Údaj není povinný a může tedy zůstat nevyplněn. V takovém případě bude příkaz prováděn, dokud ho nezrušíte nebo nenastavíte datum ukončení.

Doporučujeme zadat datum pomocí kalendáře, a to 5 dní po datu požadované poslední splátky. Předejdete tím zrušení příkazu před provedením poslední splátky v případech, kdy její splatnost připadne na víkend nebo státní svátek, příp. nebudete mít zrovna na účtu dostatek peněz.

Ukončení trvalého příkazu také můžete nastavit na základě konkrétního počtu plateb. Ty je možné zadat v položce „Realizovat plateb“, prostřednictvím odkazu „Spočítat datum z počtu splátek“.

Nepovinné údaje


Variabilní symbol

Zkráceně VS - je číselné pole o maximálně 10 znacích sloužící především k přesné identifikaci platby.

Konstantní symbol

Zkráceně KS - je číselné pole o maximálně 4 znacích, které můžete zadat ručně, nebo zvolit ze seznamu. KS je nutné stále uvádět u plateb potřebných pro sestavování platební bilance ČR a plateb na vrub nebo ve prospěch státního rozpočtu (platná vyhláška č. 514/2002 Sb.). V těchto případech správný KS dostanete od příjemce platby (příslušný úřad nebo instituce, např. správce daně) a odpovědnost za jeho uvedení je vždy na vás (ČSOB není povinna existenci
a správnost KS kontrolovat).

Specifický symbol

Zkráceně SS - je číselné pole o maximálně 10 znacích, které pomáhá dodatečně specifikovat platbu.

Zpráva

Příjemci můžete v rámci platby poslat zprávu, která se následně zobrazí ve vašem i příjemcově výpisu z účtu.

Název trvalé platby

Pro jejich lepší odlišení je nutné si jednotlivé trvalé platby pojmenovat.

Potvrzení odeslání platby (tzv. autorizace)

Odeslání platby je nezbytné potvrdit dle vámi zvolené metody. Standardně jsou platby potvrzovány pomocí jednorázového SMS klíče.

Odeslání platby

Po úspěšné autorizaci se na obrazovce zobrazí potvrzení, že jsme váš požadavek pro odeslání platby přijali. Potvrzení si můžete také uložit do počítače volbou „Uložit jako“ nebo vytisknout pomocí volby „Tisk“.

Potvrzení o zpracování vašeho požadavku k odchozí platbě vám také můžeme zaslat prostřednictvím SMS nebo
e-mailu.

Zápatí stránky
Hlavní navigace