Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Platba

Nejběžnější úkon, který slouží k převodu peněz mezi bankami. Formulář Platba sám rozpozná podle zadaných údajů, jaký typ platby má použít. Rozlišujeme:

  • Tuzemskou platbu v rámci České republiky (zkráceně TPS neboli tuzemský platební styk)
  • SEPA platbu v eurech a v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru (zkráceně SEPA)
  • Zahraniční platbu v libovolné měně a do libovolné země, pokud není nutné využít SEPA. (zkráceně ZPS neboli zahraniční platební styk)

Popis jednotlivých polí platby

Typ platby

Mezi tuzemskou a zahraniční platbou je možné přepnout pomocí přepínače, kde je jako výchozí nastavena tuzemská platba. Jakmile přepnete na zahraniční platbu, formulář se primárně nastaví na SEPA. Pokud však při vyplňování kombinace měny a státu banky příjemce nebude odpovídat SEPA platbě, formulář se automaticky změní na běžnou zahraniční platbu.

Vyplňte ze vzoru

Pokud máte uloženy vzory plateb, můžete je použít k automatickému vyplnění platebního formuláře.

Z účtu

Zvolte účet, ze kterého chcete platbu uskutečnit. Jsou zde všechny účty, které máte připojené do elektronického bankovnictví.

Částka

Převáděná částka může být maximálně 12místná se dvěma desetinnými místy oddělenými čárkou nebo tečkou. Při zadávání částky vás upozorníme, pokud přesáhne aktuální disponibilní zůstatek účtu. Platba může být zpoplatněná dle aktuálního sazebníku, proto je nutné ponechat dostatek prostředků na účtu také na zaplacení poplatků spojených s platbou, aby mohla být uskutečněna.

Měna

Pro tuzemskou platbu je ze seznamu předvybrána měna CZK (česká koruna). Pro zahraniční platbu je nutné měnu vybrat. Dle kombinace měny a státu banky příjemce se formulář automaticky přizpůsobí buď na SEPA platbu, či běžnou zahraniční platbu.

Splatnost

Splatnost představuje den, kdy mají být odepsány peníze z účtu. Vždy je přednastaven nejbližší možný termín (aktuální nebo následující platný bankovní den). Je možné ale samozřejmě zvolit také jiné datum, než které je automaticky nastaveno. Stačí požadované datum jednoduše zapsat do tohoto pole nebo vybrat den pomocí ikony kalendáře vedle pole.

Datum musí být zadáno ve formátu DD.MM.RRRR (např. 09.12.2008) nebo D.M.RRRR (např. 1.5.2015). Na zadání nesprávného údaje vás upozorníme chybovou hláškou. Pokud datum nebude splňovat povolené parametry, nebude možné příkaz odeslat.

Připomínáme jen, že v den splatnosti je potřeba mít na účtu dostatek peněz, jinak platbu nebudeme moci provést.

V případě, že se jedná o tuzemskou platbu jsou dostupné ještě volby Okamžitá a Prioritní platba. V případě, že se jedná o zahraniční platbu je zobrazeno pole Stát banky příjemce.

Okamžitá platba

Okamžitá platba je typ platby, kterým můžete převádět prostředky mezi účty v reálném čase. Během několika vteřin jsou prostředky odepsány z vašeho účtu a připsány na účet příjemce v kterékoli bance, která je účastníkem systému těchto plateb. Tento typ platby je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Prioritní platba

Zaškrtnutím této volby označíte příkaz jako prioritní platbu. Ta slouží především k urychlení odeslání platby, přičemž podléhá speciálním pravidlům, podmínkám i poplatkům (viz sazebník poplatků).

Aby byla prioritní platba úspěšně provedena, a příjemce ji obdržel týž den, je třeba ji zadat nejpozději do 13:30 hodin. Prioritní platbu můžete směrovat pouze do jiných bank v rámci tuzemského platebního styku a její datum splatnosti může být zadáno maximálně 10 dní dopředu.

Stát banky příjemce

Pokud formulář vyhodnotí, že se jedná o zahraniční nebo SEPA platbu, zobrazí se pole pro výběr státu banky příjemce. Další část formuláře se již mění podle jednotlivých typů platby.

Na účet

Zadejte účet, na který chcete platbu odeslat ve správném formátu.

Pro tuzemskou platbu je možné zadat číslo účtu v tuzemském (tzv. ABO) nebo IBAN formátu. V případě zadání v IBAN formátu číslo automaticky převedeme do správného formátu. Číslo účtu se vkládá včetně kódu banky odděleného lomítkem. Pokud kód banky neznáte, můžete využít seznam bank dostupný pod odkazem Kódy bank. Číslo účtu příjemce můžete vyhledat a vložit ze seznamu příjemců pod odkazem Příjemci, kde jsou všechny účty, které máte připojeny do svého elektronického bankovnictví.

Číslo účtu příjemce má následující formát: Předčíslí (obsahuje maximálně 6 čísel) a číslo účtu (10 čísel). Některé banky oddělují v číslu účtu poslední 3 číslice pomlčkou (tuto pomlčku však neuvádějte).

Pro SEPA platbu je nutné zadat číslo účtu ve formátu IBAN.

Pro běžnou zahraniční platbu je nutné zadat číslo účtu ve formátu, tak jak jste jej získali od příjemce platby.

Jméno příjemce

Pro SEPA platbu a běžnou zahraniční platbu je nezbytné vyplnit jméno a příjmení příjemce platby.

Adresa příjemce

Pro platby v USD nebo do USA je povinným údajem i adresa příjemce. Pro ostatní platby je však tento údaj nepovinný.

SWIFT/BIC

Pro běžnou zahraniční platbu je nutné vyplnit mezinárodní bankovní kód. Pro platby mimo Evropský hospodářský prostor je možné banku identifikovat i názvem a adresou. V takovém případě je možné zaškrtnout volbu Neznám SWIFT/BIC a vyplnit jméno a adresu banky do polí Banka příjemce.

Banka příjemce

Je nepovinný údaj a stát banky se přenáší z pole Stát banky příjemce v první části formuláře.

Účel platby

Povinný údaj, který představuje informaci o důvodu platby pro příjemce. Doporučujeme uvedení účelu převodu v jazyce používaném standardně v bankovní praxi, tj. v angličtině.

V případě, že účel převodu nebude vyplněn v angličtině a nebude pro příjemce, zprostředkující banku nebo poskytovatele příjemce srozumitelný, nemůžeme zodpovídat za případné nezpracování tohoto převodu zprostředkujícími bankami a poskytovatelem příjemce ani za případné dodatečné výlohy.

Reference plátce

je nepovinný údaj, představuje informace o platbě a zobrazí se pouze plátci.

Výlohy

Kód úhrady poplatků určuje, kdo bude platit poplatky v rámci odeslání platby zprostředkujícím bankám. Volbu můžete použít pouze u platby ZPS a to mimo EHP, z rozbalovacího menu můžete zvolit tři možnosti:

  • OUR - vše platí plátce,
  • BEN - vše platí příjemce,
  • SHA – každý platí své bance.

U plateb v cizích měnách je vždy inkasován poplatek od plátce a příjemce v souladu s platným sazebníkem bez ohledu na kód výloh (OUR, BEN nebo SHA) zvolený klientem.

Identifikace

Je nepovinný údaj, představuje obdobu variabilního symbolu v tuzemském platebním styku a slouží k identifikaci platby. Zobrazíme ji plátci i příjemci.

Zadat instrukce mojí bance

Pokud potřebujete svojí bance sdělit doplňující instrukce, zaškrtněte tuto volbu a zpřístupní se vám textové pole pro zadání informace např. o zpracování smluvním kurzem.

Nepovinné údaje TPS

Zpráva

Příjemci můžete napsat zprávu, která se zobrazí ve vašem i jeho výpisu z účtu.

Variabilní symbol

Zkráceně VS - je číselné pole o maximálně 10 znacích sloužící především k přesné identifikaci platby.

Konstantní symbol

Zkráceně KS - je číselné pole o maximálně 4 znacích, které můžete zadat ručně nebo zvolit ze seznamu. KS je ve většině případů nepovinný údaj, povinný je pouze u plateb potřebných pro sestavování platební bilance ČR a plateb na vrub nebo ve prospěch státního rozpočtu (platná vyhláška č. 514/2002 Sb.). V těchto případech správný KS dostanete od příjemce platby (příslušný úřad nebo instituce, např. správce daně) a odpovědnost za jeho uvedení je vždy na vás (ČSOB není povinna existenci a správnost KS kontrolovat).

Specifický symbol

Zkráceně SS - je číselné pole o maximálně 10 znacích, které pomáhá dodatečně specifikovat platbu.

Nepovinné údaje SEPA

Původní plátce

Zaškrtněte v případě, že potřebujete blíže specifikovat původního plátce, který je odlišný od plátce platby.

Jméno původního plátce

Pole pro vyplnění jména/názvu původního plátce.

Údaje o původním plátci

Doplňující údaje/identifikace původního plátce (např. adresa, IČO, číslo osobního dokladu).

Konečný příjemce

Zaškrtněte v případě, že potřebujete blíže specifikovat konečného příjemce, který je odlišný od příjemce platby.

Jméno konečného příjemce

Pole pro vyplnění jména/názvu konečného příjemce.

Údaje o konečném příjemci

Doplňující údaje o konečném příjemci (například adresa, evidenční/daňové číslo, číslo osobního dokladu).

Potvrzení odeslání platby (tzv. autorizace)

Odeslání platby je nezbytné potvrdit dle vámi zvolené metody. Standardně jsou platby potvrzovány pomocí jednorázového SMS klíče.

Odeslání platby

Po úspěšné autorizaci se na obrazovce zobrazí potvrzení, že jsme váš požadavek pro odeslání platby přijali. Potvrzení si můžete také uložit do počítače volbou „Uložit jako“ nebo vytisknout pomocí volby „Tisk“.

Potvrzení o zpracování vašeho požadavku k odchozí platbě vám také můžeme zaslat prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Svou platbu si můžete uložit jako vzor

Pokud chcete použít platební údaje i pro pozdější platby, uložte si je jako vzor platby. Jen pozor – takto uložený vzor se ukládá bez data splatnosti. Proto je nezbytné jej vždy při použití vzoru doplnit.

Zápatí stránky
Hlavní navigace